18/08/2017

UTIL: Cum poţi beneficia de indemnizaţia de şomaj dacă eşti absolvent al unei şcoli?

Absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt şi ai şcolilor speciale,  în vârstã de minimum 16 ani  pot beneficia de indemnizaţie de şomaj şi de alte drepturi prevăzute de Legea nr. 76/2002, dacă fac dovada că în perioada de 60 de zile de la data absolvirii s-au înregistrat la agentiile pentru ocuparea forţei de munca judeţene, ori la alţi furnizori de servicii specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă, acreditaţi în condiţiile legii, si nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregătirii profesionale.

Înregistrarea persoanei în cãutarea unui loc de munca se face la agenţia localã pentru ocuparea forţei de munca ori la punctul de lucru în a cãrui raza teritorială absolventul îşi are domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa .

Pentru înregistrarea absolvenţilor ca persoana în cãutarea unui loc de muncă sunt necesare urmãtoarele acte în original şi copie:
a) actul de identitate;

b) actul de absolvire a formei de învãţãmânt  (acte de studii şi de calificare după caz). Pentru persoane cu handicap actul de absolvire a şcolii speciale.

c) certificatul de naştere, şi  de căsătorie (dacă este cazul)

d) adeverinţã medicalã din care sã rezulte cã persoana este clinic sãnãtoasã sau aptã de muncã ori cã are eventuale restricţii medicale.

e) acte eliberate de organele fiscale  teritoriale, din care să rezulte că nu realizează venituri sau că realizează din activităţi autorizate potrivit legii, venituri mai mici decât valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare;

f) carnetul de muncă sau adeverinţa de vechime (dacă persoana a fost încadrată în muncă anterior absolvirii studiilor) .

Absolvenţii   instituţiilor de învãţãmânt şi ai şcolilor speciale în vârstã de minimum 16 ani  care nu au reuşit sã se încadreze în muncã potrivit pregătirii profesionale într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire,  beneficiază de  indemnizaţie de şomaj o perioadã de 6 luni  în cuantum ce  reprezintã 50% din valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare. În prezent valoarea indicatorului social de referinţă este de 500 de lei.

Conform Legii 76/2002, prin absolvent al unei instituţii de învãţãmânt se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învãţãmânt gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat.

Nu beneficiazã de indemnizaţie de şomaj absolvenţii care, la data solicitãrii dreptului, urmeazã o forma de învãţãmânt sau refuzã un loc de muncã potrivit pregãtirii sau nivelului studiilor sau refuzã participarea la servicii pentru stimularea ocupãrii şi de formare profesionalã.

Absolvenţii instituţiilor de învãţãmânt şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstã de minimum 16 ani, înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncã, în situaţia în care se angajeazã cu program normal de lucru, pentru o perioadã mai mare de 12 luni, beneficiazã, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, de o primã de încadrare egalã cu valoarea indicatorului social de referinţã în vigoare la data încadrãrii adică 500 lei.

Absolvenţii cãrora li s-a stabilit dreptul la indemnizaţie de şomaj şi se angajeazã în perioada de acordare a indemnizaţiei, beneficiazã, din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, de o sumã egalã cu indemnizaţia de şomaj la care ar fi avut dreptul, în condiţiile legii, pânã la expirarea perioadei de acordare a acesteia, dacã nu s-ar fi angajat.

Aceste drepturi  se acordã absolvenţilor care îşi menţin raporturile de muncã sau de serviciu pentru o perioadã de cel puţin 12 luni de la data angajãrii.

Sursa foto: /www.ziarulunirea.ro