ANAF: Modificarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală

Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud informează că, în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 712 din 10 octombrie 2011, a fost publicat Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 2.618/2011 pentru modificarea și completarea Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 752/2006 privind aprobarea procedurii de eliberare a certificatului de atestare fiscală pentru persoane juridice și fizice, a certificatului de obligații bugetare, precum și a modelului și conținutului acestora.

Prin Ordonanța Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală  a fost modificat art. 112 din Codul de Procedură Fiscală în sensul reglementării posibilității organului fiscal de a înscrie în certificatul de atestare fiscală, sumele certe, lichide și exigibile pe care contribuabilul solicitant le are de încasat de la autoritățile contractante definite potrivit Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 337/2006.

Potrivit prevederilor ordinului, în situația în care contribuabilul are de încasat sume de natura celor enumerate mai sus, odată cu depunerea cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală, depune în original, și documentul eliberat de autoritățile contractante prin care se certifică cuantumul sumelor certe, lichide și exigibile pe care le are de încasat de la acestea.

Documentul emis de autoritatea contractantă va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

a)- denumirea autorității contractante;

b)- data emiterii documentului;

c)- numărul și data încheierii contractului între contribuabil și autoritatea contractantă;

d)- sumele  certe, lichide și exigibile datorate până la data emiterii documentului de către autoritatea      contractantă, defalcate pe fiecare contract în parte;

e)- precizarea că documentul este emis în vederea eliberării certificatului de atestare fiscală;

f)- numele, prenumele, funcția și semnătura persoanelor împuternicite ale autorității contractante;

g)- ștampila autorității contractante.

Autoritățile fiscale sunt împuternicite să solicite informații suplimentare de la autoritățile contractante dacă consideră necesar.

Documentul este valabil 20 de zile de la data emiterii și trebuie să fie în termenul de valabilitate la data depunerii cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.

Cererea/adresa de eliberare a certificatului de atestare fiscală se depune la registratura organului fiscal competent, se comunică prin poștă cu confirmare de primire sau se poate transmite prin mijloace de transmitere la distanță, însoțită de o copie a documentului eliberat de autoritatea contractantă, după caz.

Formatul certificatului de atestare fiscală se  modifică în mod corespunzător noilor prevederi.

Atenție: Se modifică și formularul cererii de eliberare a certificatului de atestare fiscală.
Pentru contribuabilii ce au sedii secundare plătitoare de impozite pe salarii și venituri asimilate salariilor, certificatul are  rubrică distinctă și va cuprinde atât obligațiile sediului principal cât și ale sediilor secundare.
În cazul contribuabililor mari si mijlocii, care solicită eliberarea certificatului de atestare fiscală prin mijloace de transmitere la distanță, organul fiscal competent emite certificatul de atestare fiscală și îi comunică contribuabilului în aceeași modalitate.
În acest caz, contribuabilul imprimă, pe suport hârtie, certificatul de atestare fiscală și îl prezintă administrației finanțelor publice în a cărei rază teritorială acesta își are domiciliul fiscal, în vederea certificării pentru conformitate cu originalul. În acest caz va prezenta autorității fiscale teritoriale și documentul emis de autorități.

Baza legală:- Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 2618/2011 pentru modificarea și completarea Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 752/2006

– Ordonanța Guvernului nr. 29/2011 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală.

Leave a comment