26/09/2017

Se caută un şef de intervenţii la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa

Primăria municipiului Bistriţa organizează în data de 20 noiembrie un concurs pentru ocuparea unui post vacant la Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţe Bistriţa-Năsăud.

Este vorba despre un post de şef  formaţii intervenţii PSI, Salvare şi Prim ajutor din cadrul acestui serviciu aflat în subordinea Primăriei Bistriţa.

Concursul va începe la ora 10:00, iar candidaţii care vor să participe trebuie să ştie că se cer anumite condiţii. Astfel, candidaţii trebuie să aibă studii medii în domeniul apărare sau ordine publică, să aibă pregătire în domeniul situaţiilor de urgenţă şi minim cinci ani vechime în muncă.

Concursul se va desfăşura la sediul Primăriei municipiului Bistriţa din Piaţa Centrală, numărul 6 – şi va consta în trei probe - selecţia dosarelor, o probă scrisă şi un interviu.

Pentru înscrierea la concurs, candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorităţii sau instituţiei publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau specialitatea studiilor;

e. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Dosarele de înscriere pentru concurs se depun până la data de 23 octombrie, orele 16: 00, la sediul Primăriei municipiului Bistriţa, iar informaţii suplimentare se pot obţine la Biroul resurse umane şi organizare, camera 8, telefon 0263-224.706, int. 118.