Se caută un șef de intervenții la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Bistrița

Primăria municipiului Bistrița organizează în data de 20 noiembrie un concurs pentru ocuparea unui post vacant la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgențe Bistrița-Năsăud.

Este vorba despre un post de șef  formații intervenții PSI, Salvare și Prim ajutor din cadrul acestui serviciu aflat în subordinea Primăriei Bistrița.

Concursul va începe la ora 10:00, iar candidații care vor să participe trebuie să știe că se cer anumite condiții. Astfel, candidații trebuie să aibă studii medii în domeniul apărare sau ordine publică, să aibă pregătire în domeniul situațiilor de urgență și minim cinci ani vechime în muncă.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei municipiului Bistrița din Piața Centrală, numărul 6 – și va consta în trei probe – selecția dosarelor, o probă scrisă și un interviu.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a. cerere de înscriere la concurs, adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă îndeplinirea condițiilor specifice;

d. copia carnetului de muncă, conformă cu originalul sau, după caz, o adeverință care să ateste vechimea în muncă, în meserie și/sau specialitatea studiilor;

e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g. curriculum vitae.

Dosarele de înscriere pentru concurs se depun până la data de 23 octombrie, orele 16: 00, la sediul Primăriei municipiului Bistrița, iar informații suplimentare se pot obține la Biroul resurse umane și organizare, camera 8, telefon 0263-224.706, int. 118.

Leave a comment